สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

โครงสร้างหลักสูตร

ภาควิชาภาษาตะวันตกเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน แบบวิชาเอกเดี่ยว ซึ่งแยกออกเป็น เอกเดี่ยวแบบที่ 1 และ เอกเดี่ยวแบบที่ 2 และ แบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ดังนี้

1.โปรแกรมปกติ

แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 1 72 หน่วยกิต
วิชาเอก 72 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
48 หน่วยกิต
– หน่วยกิต
แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 2 72หน่วยกิต
วิชาเอก 72 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
27 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกนอกสาขา 21 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่างสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์ และรายวิชาในคณะอื่น ๆ (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือรายวิชาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนอนุญาต) 21 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
แบบวิชาเอก-โท 72 หน่วยกิต
วิชาเอก 51 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอกต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 21 หน่วยกิต
วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

2.โปรแกรมเกียรตินิยม
ผู้ที่เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยก่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์

นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 หากไม่สามารถสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติโดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาเอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยมเป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้

แบบวิชาเอก-โท 72 หน่วยกิต
วิชาเอก 51 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน และปริญญานิพนธ์รวม 20 หน่วยกิต
วิชาโท 21 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอกต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 21 หน่วยกิต

ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอกทุกแบบการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป) 3 รายวิชาต่อไปนี้

2234101 ภาษาอิตาเลียน 1
Italian I
3 (2-3-4)
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2
Italian II
3 (2-3-4)
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3
Italian III
3 (2-3-4)
หมายเหตุ วิชาเอกทุกแบบการศึกษา มีวิชาบังคับ และ วิชาเลือกในสาขาเหมือนกันทุกประการ