Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก วิรัชกิจ  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ LLSR 2010 (Academic : Singing in the Rain) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2553

       
       

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการ Perspectives on Thailand ให้กับนักศึกษาปริญญาโทจาก The Lake Forest Graduate School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2553

       
       

อาจารย์อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น (Jeducation.com) ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนแผนการวิจัยและแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น” ในงาน “JUDUCATNON FAIR” งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

       
       

อาจารย์ ดร. ทอแสง  เชาว์ชุติ  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์  ได้รับเชิญจาก Asia Research Institute, National University of Singapore ให้เข้าร่วมประชุมและเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Projecting National Fantasy: Historical Film as Performative Space” ในหัวข้อ Performing Space in Asian Film: Interdisciplinary Perspectives ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2553

       
       

รองศาสตราจารย์สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจาก Zhejiang Gongshang University เพื่อไปเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบันไทยศึกษากับ Zhejiang Gongshang University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์   จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจจาก College of Tourism & Urban, Zhejiang Gongshang University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2553

       
       

รองศาสตราจารย์โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจาก Center for Biomedical Ethics ให้เข้าร่วมประชุมและเสนอบทความในการประชุมวิชาการ International Conference on Death and Dying  ณ Concorde Hotel ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2553

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก   ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ของสมาคมเยอรมันศึกษาแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Indonesischer Germanistenverband) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2553  และได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “เยอรมันศึกษาในประเทศไทยและการค้นคว้าวิจัยเรื่องสหวัฒนธรรมพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการเรียนการสอนเยอรมันศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิณญาอาเซียนที่กำลังมีการดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบัน” (Vorstellung der thailändischen Germanistik/ Interkulturelle Fragen in der thailändischen Germanistik / Anknüpfungspunkte für ASEAN-Zusammenarbeit) ในวันที่ 20 มกราคม 2553

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์  ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์  ได้รับเชิญจาก The University of Tokyo Center for Biomedical Ethics and Law (UT-CBEL) ร่วมกับ Kyoto University และ National Institute of Health สหรัฐอเมริกา ให้เข้าร่วมประชุม Research Network Meeting โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2553

       
       

ศาสตราจาย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้บริหารของ Linguistic
Society of America เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โดย LSA จะคัดเลือกจากนักภาษาศาสตร์นอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานวิชาการโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้ปีละไม่เกิน 3 คน ศาสตราจาย์ดร.ธีระพันธ์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นี้ จึงถือเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จงสถิตวัฒนา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มีความประสงค์จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women โดยเสนอบทความวิจัยเรื่อง Modern Lotus of Wisdom: Thai Buddhist Poetry by Woman Poets ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2553

       
       

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์  เหลืองทองคำ  ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Proto-Karen worldviews as reflected in the use of nominal classifiers in six modern Karenic languages, Sgaw, Pwo, Pa-O, Kayah, Kayan and Kayaw” ในการประชุม International Conference on South-East Asian Language  จัดโดย CLI INALCO, CERLOM INALCO, LLF UMR 7110: PARIS Diderot-CNRS ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ปวิตร  มหาสารินันทน์  ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์  ได้รับเชิญจาก National Chiang Kai-Shek Cultural Center เพื่อเข้าร่วมชมการแสดงเรื่อง “Songs of Pensive Holding” ของคณะ Legend in Dance Theatre และดูงานการจัดการด้านศิลปะการแสดงของ National Chiang Kai-Shek Cultural Center ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร. อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Royal Academy of Cambodia, Académic Royale du Cambodge ให้เข้าร่วมประชุม The 5th International Conference on Southeast Asian Cultural Values: Cultural Industry โดยเสนอบทความวิชาการเรื่อง Thai: Potential for the second language among China and Indochina people ณ เมืองเสียงราษฎร์ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา  ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Ecole Francaise d’ Extreme-Orient) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ให้ไปเยี่ยมและพบนักวิจัย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และได้รับเชิญจากศูนย์การวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก (Centre de Recherches Linguistique sur 1’Asie Orientale) สถาบันการวิจัยสังคมศาสตร์ (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) ให้ไปเยี่ยมและเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Relationship between Word Order and Grammaticalization of Serial Verbs: A Case Study of the Verbs for ‘Give’ and ‘Take’ and Mandarin Chinese” ในวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2552 

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญาได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม The First Assembly of the International Network of Women Philosophers ณ UNESCO’s Headquarters กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.สุรีย์  ชุณหเรืองเดช  ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Confucius Institutes Headquarters) และในฐานะรองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายไทย ให้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The Fourth Confucius Institute Conference ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้ไปร่วมการประชุมนานาชาติ Salzburg Global Seminar on Asia’s Emerging Powers ใน Session 467 “Asia’s Emerging Powers: Rivalry and Global Responsibility” ณ เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์  ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเรื่อง “Extracting Thai Compounds using Collocations and POS Bigram Probabilities without a POS Tagger” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Asian Language Processing 2009 (IALP 2009) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ์  ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุม The 3rd Meeting on Mobility Programme in Indonesia-Malaysia-Thailand ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อหารือและเตรียมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยปารีส 10 (Paris Ouest-Nanterre La Défense) ให้ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง "ANALYSE COMPARATIVE DU DISCOURS MEDIATIQUE DANS LES EDITORIAUX FRANÇAIS ET THAÏLANDAIS" ของ Wanrudee Kurawan ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์น้ำทิพย์   เมธเศรษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies ให้ไปร่วมอภิปรายในการสัมมนาเรื่อง " Japanese Culture Addressed to/in Abroad : Its Diversity and University " ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Professor Shunsuke Okunishi ผู้อำนวยการ Center for Japanese Language and Culture มหาวิทยาลัยโอซาก้า ให้ไปทำวิจัยร่วมในหัวข้อเกี่ยวกับคติชนวิทยาของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ เสาวภา หลมวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับอนุมัติทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์    อำพันวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2552    เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการความรู้ (The 6th International Conference on Knowledge Management: ICKM 2009) ซึ่งจัดโดย University of Hong Kong ณ University of Hong Kong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ดวงเนตร  วงศ์ประทีป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับอนุมัติทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์    อำพันวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2552    เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการความรู้ (The 6th International Conference on Knowledge Management: ICKM 2009) ซึ่งจัดโดย University of Hong Kong ณ University of Hong Kong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ปัทมะศังข์  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือสทศ. ให้ร่วมเดินทางไปดูงานที่ศูนย์ทดสอบ Korea Institute for Curriculum and Evaluation ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์  ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจาก UNIVERSITETET I BERGEN ให้ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr. Allen Andrew A. Alvarez นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเบอร์เกน โดยไปประเมินวิทยานิพนธ์เรื่อง “Threshold Considerations: The Ethics of Healthcare Rationing in Extreme Scarcity”  ณ  เมืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  อังกูรโรหิต ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจาก Graduate School of Letters มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปร่วมสอนในรายวิชา “Contemporary Japanese Thought: Philosophy, Religion, and Society” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ Erasmus Mundus Euroculture Program ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 – วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552

       
       

อาจารย์ปวิตร  มหาสารินันทน์  ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์  ได้รับเชิญจากโครงการ Mekong Partnership Program ของ Philippine Educational Theater Association (PETA) เพื่อเสนอบทความวิชาการหัวข้อ ‘Entertainment’ or ‘Arts and Culture’: Thai Media’s Coverage of Dance and Theatre  ในเทศกาล MEKONG Arts and Media Festival 2009: Weaving Cultures, Weaving Visions ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2552

       
       

ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์  วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจาก Freie Universitat Berlin ให้เข้าร่วมสัมมนาและเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Die durch ,Kama’ geführten ,Vollendenten’: Zu Meister-Schüler-Beziehungen in Gjellerups Der Pilger Kamanita und Hesses Siddhartha” ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2552 และระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2552

       
       

ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูรได้รับเชิญจาก Freie Universität Berlin ให้เข้าร่วมสัมมนาและเสนอบทความวิจัยเรื่อง "Die durch ,Kama' geführten ,Vollendenten': Zu Meister-Schüler-Beziehungen in Gjellerups Der Pilger Kamanita und Hesses Siddhartha" ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 และได้เดินทางไปพบ Prof.Dr.Heinrich Detering และ Prof.Dr.Thomas Oberlies ที่มหาวิทยาลัย Göttingen เมือง Göttingen เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการวิจัยพุทธศาสนาในวรรรณกรรมโลกกับการ เตรียมจัดสัมมนานานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาคม 2553 และที่มหาวิทยาลัย Göttingen เมษายน 2554 รวมทั้งเรื่องการอนุรักษ์พระไตรปิฏกฉบับธรรมนิกราช ร.ศ.112 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้มหาวิทยาลัยใน เยอรมนี

       
       

อาจารย์ ดร.ศศรักษ์  เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Singapore Centre for Chinese Language(SCCL)  เพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Teaching and Learning of Chinese as a Second Language 2009 (TLCSL2009) ณ  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก IATUL (The International Association of Scientific & Technological University Libraries) ให้ร่วมการสัมมนา เรื่อง e-science 2009 ณ The Polytechnic University of Hong Kong และดูงาน ห้องสมุดที่ Shenzhen (China) และ ที่ Hong Kong ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The 21st Century Approach to Japanese Studies Programmes in Southeast Asia: Towards the Creation of a New Academic Network between Japan and Southeast Asia” และเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “Osaka University Forum 2009 in collaboration with Ministry of Education Malaysia, the Teacher Education Division” ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

       
       

รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง และ อาจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จะนำคณะบัณฑิต-นิสิตปริญญาโท ไปเสนอผลงานวิชาการ  Rooted in Traditions: The case of Phra Lor, Moving toward Contemporary Time และ การแสดงร่วมสมัย เรื่อง ใจเจ้าลอ(Conflict Within The heart) กำกับโดย วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ  ตามคำเชิญจาก  Dance Department Akademi Seni Budaya Dan Wairsan Kebangsaan (ASWARA)  กรุง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย  ตั้งแต่วันที่ 28 ตค - 1 พย 2552   ต่อจากนั้นจะเปิดการแสดง ร่วมกับ คณะนาฏศิลป์พื้นเมืองคณะแม่จำปา แสนพรหม ที่เทศกาลละครกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกาย 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตกได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงานฉลองศิลปะอาร์ทนูโวครบ 100 ปีแห่งชาติสาธารณรัฐอิตาลี (Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario Movimento Liberty in Italia) เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Principe di Piemonte เมือง Viareggio ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2552 ในหัวข้อ "Italian Art Nouveau in the Kingdom of Siam: Galileo Chini and Turin's Architects

       
       

อาจารย์ปาจรีย์  ทาชาติ  ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากสถาบัน EDU LINGUA Laboratorio di lingua e cultura italiana ให้เดินทางไปอบรมและประชุมวิชาการในหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้สอนภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนในต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.อรรถยา  สุวรรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไปเสนอบทความวิจัยเรื่อง Landscape Description in Shinobine monogatari – A Study of Two Love Stories ในงานประชุมวิชาการ JSA-ASEAN ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง   ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันนานาชาติ IDV (Internationale Deutschlehreverband) ให้เป็นตัวแทนของสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ และเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Deutschlernen mit dem Projekt ,,Deutsch sofort!” (การเรียนภาษาเยอรมันกับโครงการวิจัยเรื่อง ภาษาเยอรมันทันใจ) ในการประชุมนานาชาติของ IDT (Internationale Deutschlehrertagung) ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2552  ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสมาคมครูภาษาเยอรมันนานาชาติ (IDV -Internationale Deutschlehreverband)  ในการนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมและเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวต้องเดินทางต่อเพื่อค้นคว้าและเก็บข้อมูลวิจัยเพิ่มเติมโดยได้รับทุนวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคัสเซิล (Universität Kassel) ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม2552

       
       

อาจารย์ปวิตร  มหาสารินันทน์   ภาควิชาศิลปการละคร  ได้รับเชิญจาก GOETHE-INSTITUT (THAILAND) ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “TANCONNEXIONS” ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์, อาจารย์ ดร.ธนาพล  ลิ่มอภิชาต, อาจารย์ ดร.วิลลา  วิลัยทอง    และอาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ภาควิชาประวัติศาสตร์ทำโครงการส่งคณาจารย์ไปหารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและดูงานการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงปักกิ่ง (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง) นครเซี่ยงไฮ้ (มหาวิทยาลัย Fudan) และนครหนานจิง (มหาวิทยาลัยหนานจิง) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2552

       
       

อาจารย์พันพัสสา  ธูปเทียน  ภาควิชาศิลปการละคร  ได้รับเชิญจาก National Academy of Culture, Arts and Heritage, Ministry of Information, Communication and Culture กระทรวงสารสนเทศ สื่อสารและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมการสัมมนาและเสนอผลงานการเต้นรำนานาชาติ TARI 2009 โดยเสนอบทความทางวิชาการหัวข้อ “The application of the Method and Khon dance in developing Nang Yai, Thai Grand shadow puppet”  ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2552 

       
       

รองศาสตราจารย์พรรัตน์  ดำรุง    ภาควิชาศิลปการละคร  ได้รับเชิญจาก National Academy of Culture, Arts and Heritage, Ministry of Information, Communication and Culture กระทรวงสารสนเทศ สื่อสารและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมการสัมมนาและเสนอผลงานการเต้นรำนานาชาติ TARI 2009 โดยเสนอบทความทางวิชาการหัวข้อ “Rooted in Traditions The Case of Thai, Moving Toward  Contemporary World”  ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธรา  ศรีอุทัย  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ได้รับเชิญจาก International Pragmatics Association (IPA) ให้เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Semitic Representation of Expressions with Past-time Reference: Evidence from English-Thai and Thai-English Translation” ในการประชุมนานาชาติ 11th International Pragmatics Conference ณ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ได้รับเชิญให้ไปเยือนมหาวิทยาลัย LMU (Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen) และพูดคุยเรื่องสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับมหาวิทยาลัย LMU ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Myth as Supportive Evidence for Chicken Domestication” ในการประชุมวิชาการ 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Didactic Tale in Thai T.V. Series: A Triumph of Virtue?” ในการประชุมวิชาการ 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2552

       
       

ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร  ณ ถลาง ภาควิชาภาษาไทย เสนอบทความเรื่อง “Protecting Nature against a Transnational Company through the Use of Myth: A Case from Thailand” ในการประชุมวิชาการ 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2552

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ได้รับเชิญจาก Pusan National University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อไปเสนอบทความวิชาการเรื่อง "The Power of the Classics in Modern Era- The Romance of the Three Kingdomsor Sanguo in Thai Literary and Social Contexts" ในการประชุมวิชาการ "The Discovery of Classics in East Asia in the Modern Era" วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ และอาจารย์ คิโยะมิ  อิเกะตะนิ  ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ “2009 International Conference of JSAA-ICJLE” และเสนอผลงานวิชาการหัวข้อเรื่อง “Collaboration of Calligraphy and Teaching Chinese Characters- For Thai Learners of Japanese”และ “Issues Related Collaboration of Thai Teachers and Japanese Teachers in Japanese Language Education From Hypothesis Modes of Modified Grounded Theory Approach” ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา  ได้รับเชิญจาก UNESCO BANGKOK ให้เข้าร่วมประชุม Regional High-level Meeting on Teaching Philosophy in Asia ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2552

       
       

อาจารย์ ดร.สุรีย์  ชุณหเรืองเดช  ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Confucius Institute at Hokuriku University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม 2009 Joint Conference of Confucius Institutes in Asia ณ Hokuriku University  ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2552

       
       

รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ ได้รับเชิญให้ไปเสนอบทความวิจัยเรื่อง “The Doubly Eastern Snyder Zen Buddhist Philosophy and Poetics in Selected Short Poems by Gary Snyder” ในการประชุมนานาชาติ “The 20th Annual Conference of the American Literature Association” ณ เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2552