Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิตรา ภังคานนท์ กลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิตรา ภังคานนท์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans L’ Ordre des Palmes Académiques
จากรัฐบาลฝรั่งเศส พ.ศ. 2547