Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ กลับ

อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans L’ Ordre des Palmes Académiques
จากรัฐบาลฝรั่งเศส พ.ศ. 2547 และ

ได้รับรางวัลสุรินทราชา(ในฐานะล่ามดีเด่น)ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558  ซึ่งเป็น "วันนักแปลและล่าม" ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เทเวศร์