Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ ดร . วัลยา วิวัฒน์ศร กลับ

รองศาสตราจารย์ ดร . วัลยา วิวัฒน์ศร
อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans L’ Ordre des Palmes Académiques จากรัฐบาลฝรั่งเศส

ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 (หนังสือแปลดีเด่น เรื่องซึ่งมิอาจปลอบประโลม) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ที่วิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ