Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ กลับ

รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาปรัชญา) พ.ศ. 2550 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงานวิจัยที่ดีเด่น รางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2517