Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ กลับ

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Linguistic Society of America (LSA) จากการมีผลงานวิชาการโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ พ.ศ. 2553
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาปรัชญา) พ.ศ. 2545 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2545 และ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2546
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ดีเด่นระดับชาติของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์  ประจำปี 2548