Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช
อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

ี่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
และเข้ารับเข็มพระนามาภิไธย สธ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่จาก ฯพณฯ อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันครู 16 มกราคม 2548 ณ หอประชุมคุรุสภา