Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์ ดร . กาญจนา นาคสกุล กลับ

ศาสตราจารย์ ดร . กาญจนา นาคสกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นระดับอุดมศึกษา