Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เข้ารับรางวัลในการประชุมทางวิชาการและพิธีประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2549