Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ สุกัญญา  สุจฉายา กลับ

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา  สุจฉายา
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย 

ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546