Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล กลับ

อาจารย์ ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ พ.ศ.2547