Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ ดร.สุดา รังกุพันธ์ กลับ

อาจารย์ ดร.สุดา รังกุพันธ์
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์  

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2547 จากผลงานเรื่อง ระบบทัศนะภาวะสัญชานในภาษาไทย (A System of Epistemic Modality in Thai) รางวัลนี้คัดเลือกจากผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ปี 2545

พิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2548 ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)

อาจารย์เข้ารับรางวัลจาก ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง มูลนิธิพัฒนาไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ