Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป กลับ

อาจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป
อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2545 จากวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ เรื่อง “กาย”ในนวนิยายของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย สาขาปรัชญา จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546