Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2547 จากผลงานเรื่อง "ระบบการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: แนวทางและการพัฒนา"

ดาวน์โหลดโปรแกรมถอดอักษรไทยเป็นโรมัน >>