Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ กลับ

รองศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา 

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2546