Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ กลับ

ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์  

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2547
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท" ประจำปี 2548 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย