Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ กลับ

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2543