Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ กลับ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก   

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2544