Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์  

นักเรียนทุนอานันทมหิดล
พระอาจารย์ที่ปรึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี