Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนทุนอานันทมหิดล