Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

นักเรียนทุนอานันทมหิดล

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) ปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี