Menu

หน้าแรก

    หน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ฯ จัดรายการสนทนาบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “แนวทางใหม่ด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการวิจัยภาษาไทย”
เมื่อวันพุธที่ 31 ก.ค. 62 โดยมีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่กำลังทำงานวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์เข้าร่วม
    นิสิตได้ร่วมสนทนาในหัวข้อ 
• แนวคิดใหม่ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ได้แก่ postcolonial pragmatics แนวคิด reciprocity and (im)politeness 
• การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
• ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์

หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย   ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thaivithat Research Unit for Thai Language, Literature and Folklore.  Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.