สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลโดยสังเขปของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียกชื่อย่อว่า “สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ”) ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยและเป็นอาคารที่สร้างเป็นอาคารแรกภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อาคารนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์เมื่อ 26 มีนาคม พ. ศ. 2459 อันถือว่าเป็นวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยและใส่พระทัยติดตามกิจการของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯมาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาเป็นพิเศษอย่างยิ่งแก่สถาบันฯ ฮั่นปั้น (สำนักงานเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ได้สนับสนุนสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯเป็นอย่างดีเช่นกัน

   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจีน
   
   วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อตั้งสถาบันขงจื่อระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยศาสตราจารย์สวี จื้อหง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และนายเจ้า กั๋วเฉิง รองผู้อำนวยการฮั่นปั้น ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย์สวี จื้อหง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงความร่วมมือในการก่อตั้งสถาบันขงจื่อระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อตั้งสถาบันขงจื่อระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
   
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดป้ายสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    วันที่ 26 มีนาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ฯพณฯ จาง จิ่วหวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์หยาง เหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2550 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ศาสตราจารย์จาง กั๋วโหย่ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งและคณะเข้าเฝ้าฯ และพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ณ วังสระปทุม นอกจากนี้ ฯพณฯ จาง ซินเซิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ กรุงเทพฯในระหว่างที่มาเยือนประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีน          

ฯพณฯ จาง ซินเซิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550     


 

การบริหารจัดการองค์กร

ก. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ 1 ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายไทยจำนวน 4 คน และกรรมการฝ่ายจีนจำนวน 3 คน รวม 7 คน ในการประชุมสามัญประจำปีสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และศาสตราจารย์จาง กั๋วโหย่ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นรองประธาน

กรรมการฝ่ายไทย
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ฝ่ายไทย และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
   4. อาจารย์ ดร. สุรีย์ ชุณหเรืองเดช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการฝ่ายจีน
   1. ศาสตราจารย์จาง กั๋วโหย่ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
   2. ศาสตราจารย์จาง ซิ่วหวน ผู้อำนวยการฮั่นปั้นแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
   3. ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ฝ่ายจีน
        รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมสิรินธรแห่ง มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ข. ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ
คณะกรรมการบริหารของสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดระบบการบริหารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบของ “ผู้อำนวยการคู่” มีผู้อำนวยการฝ่ายไทย 1 คน และผู้อำนวยการฝ่ายจีน 1 คน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ชุดแรก ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ฝ่ายไทย
- ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว เป็นผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ฝ่ายจีน

 

 

 

 

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
โทรศัพท์ 662-218-4915
โทรสาร 662-218-4740
อีเมล์ confucius_chula@chula.ac.th