สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เป้าหมายและโครงการพัฒนา

   จากนี้เป็นต้นไป นอกจากการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนและการจัดอบรมภาษาจีนแก่บุคคลทั่วไปแล้ว สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเน้นการจัดอบรมทางการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาของไทย รวมถึงการจัดอบรมและการจัดทดสอบภาษาจีนธุรกิจ (BCT)

   สถาบันจะเชิญนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและจีนมาเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศจีน พร้อมกันนี้จะประสานให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่งพัฒนาโครงการศึกษาวิจัยร่วมในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศจีน เพื่อเป็นการผนวกการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆของจีน และความร่วมมือในการวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน

   การพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการในระยะยาวระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ขณะนี้ทั้งสองสถาบันได้เริ่มให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองฝ่ายไปเก็บข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา รวมทั้งจัดสรรอาจารย์ในสถาบันของตนเองทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในระหว่างที่ไปดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้น พร้อมกันนี้ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ยังมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ต่างสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมจีน

   สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความสนพระทัยและความใส่พระทัยในกิจการของสถาบันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการสนับสนุนจากฮั่นปั้น(สำนักงานเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน) และผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไป

 

 

 

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
โทรศัพท์ 662-218-4915
โทรสาร 662-218-4740
อีเมล์ confucius_chula@chula.ac.th