๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ แสงโสม เกษมศรี
ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง จิรายุ นพวงศ์
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา