NWAV-AP7

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ New Ways of Analyzing Variation – Asia Pacific 7 (NWAV-AP 7) ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 2565 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการส่งบทคัดย่อได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/nwavap7

การร่วมเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ (นิสิตปัจจุบันสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.chula.ac.th ได้โดยตรง) รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209370 ภาษาและความคิด 2209379 ภาษากับเพศ 2296200 ภาษามนุษย์ (ประเมินผลแบบ S/U เท่านั้น) วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2209531 อรรถศาสตร์ 2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2209670 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ในแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 3 รายวิชาสำหรับระดับปริญญาตรี… Read more »

รายละเอียดวิชา 2209757 Selected Topic in Linguistics ปี 2564

2209757 The Structure of Thai Noun Phrases Instructor: Khanin Chaiphet, Stony Brook University วิชานี้จะทำการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ผ่าน Zoom วันศุกร์ เวลา 9:30 – 12:30น. In this seminar, we will explore various syntactic theories… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and Phonology) 2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax) 2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing) 2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) 2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท (Kra-Dai Linguistics)… Read more »

LOT logo

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาพนามธรรมของศิลาโรเซตตา (Rosetta Stone) อักษรย่อภาษาอังกฤษ LOT และอักษรย่อภาษาไทย ภอท.ศิลาโรเซตตา จารขึ้นโดยใช้อักขระสามชนิด คือใช้อักขระไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic) และอักขระดิมอติก (Demotic) เพื่อจารภาษาอียิปต์ และใช้อักขระกรีกเพื่อจารภาษากรีก เมื่อมีการค้นพบศิลาโรเซตตานั้น ยังไม่มีผู้ใดอ่านอักขระไฮโรกลิฟิกได้ แต่เพราะการจารเนื้อความเดียวกันในสองภาษาด้วยอักขระสามชนิดจึงทำให้สามารถถอดรหัสอักขระไฮโรกลิฟิกได้การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกในต่างประเทศมักมีโจทย์ปัญหาประเภทศิลาโรเซตตามาให้ผู้เข้าแข่งขันแก้อยู่เสมอ โจทย์ปัญหาประเภทศิลาโรเซตตาคือโจทย์ปัญหาสองภาษา ภาษาหนึ่งเป็นภาษา (หรือระบบสัญลักษณ์ที่คล้ายภาษา) ที่ผู้แก้โจทย์ไม่ทราบ และอีกภาษาหนึ่งคือภาษาแม่ของผู้แก้โจทย์ (“Solverese”) โจทย์ประเภทนี้อาจให้ผู้แก้โจทย์แปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง หรือแก้โจทย์อื่นๆ เกี่ยวกับภาษาที่ผู้แก้โจทย์ไม่ทราบในส่วนของตัวย่อภาษาอังกฤษของการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย… Read more »

เปิดตัว ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย” (ภอท.) (Thailand Linguistics Olympiad (LOT)) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านทาง Facebook ของภาควิชาภาษาศาสตร์ https://www.facebook.com/LingChula พบกับการแนะนำข้อมูลและถามตอบเกี่ยวกับภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมการเฉลยตัวอย่างข้อสอบ ผู้สนใจสามารถลองทำข้อสอบล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2MVpWyV

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209305 ความหมายในภาษา (Meaning in language) 2209371 ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น (Introduction to Romance linguistics) 2296200 ภาษามนุษย์ (Human language) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2209531  อรรถศาสตร์ (Semantics) 2209611  ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical… Read more »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน”บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2ZCqLQQ ลงทะเบียนนี้เพื่อเข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ https://forms.gle/SoCxe2RnAcNf6cwJ9 งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แต่สามารถรับผู้เข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ได้ในจำนวนจำกัด เนื่องจากต้องจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ระบบลงทะเบียนจะปิดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ท่านที่เข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์จะได้รับหนังสือที่เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยจำนวน… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ภาควิชาฯเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต ภาษาและความคิด รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา วากยสัมพันธ์ สัทศาสตร์และสัทวิทยา สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาด้านล่าง) รูปแบบการสอน การเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนเนื้อหาออนไลน์ผ่านคลิปการสอนกับการฝึกวิเคราะห์และอภิปรายแบบ real time ในห้องเรียน หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยหรือผู้เรียนไม่สะดวก ก็สามารถเรียนผ่านทาง video conference ช่องทางต่างๆได้ตามที่ผู้สอนกำหนด… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่นี่) การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B… Read more »