สิ่งพิมพ์และผลงานคณาจารย์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือ 

          

“บุษบาบรรณ”, “Italica”, “Buddhism and Buddhist Philosophy in World Literature”,

“Sacred Dust from the Buddha’s Feet: the Manuscripts of Laos”, 

โดยไม่ต้องชำระค่าหนังสือ  (เฉพาะรายการข้างต้น)   ติดต่อ west.arts.chula@gmail.com

  บุษบาบรรณ (หมดแล้วค่ะ) บุษบาบรรณ คือ ดวงดอกไม้แห่งปัญญา คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ทุกสาขาวิชา ฝรั่งเศส เยอรมันสเปน และอิตาเลียน ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจงเรียงร้อยเพื่อมอบแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย ต่างมาลัยบูชาพระคุณครู   ตะวันตกนิพนธ์ รวมบทความทางวิชาการ ของภาควิชาภาษาตะวันตก จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย   สาราภิรมย์ สาราภิรมย์ ประกอบด้วยบทแปลและบทความ ด้านภาษาวรรณคดี และการแปล ของคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก เพื่อแสดงกตเวทิตาแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์   วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง วรรณคดีประเภทมหากาพย์ วรรณคดีราชสำนัก วรรณคดีชนชั้นกลาง และวรรณคดีเชิงสั่งสอน วรรณคดีปลายยุคกลาง   อักษรศาสตร์พิจารณ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 กรกฏาคม 2542 ฉบับภาษาและวรรณคดีตะวันตก   วรรณกรรมเอกยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ลักษณะทั่วไปของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรป วรรณกรรมเอกอิตาเลียน วรรณกรรมเอกฝรั่งเศส วรรณกรรมเอกเยอรมัน   จารึกแห่งปัญญา หนังสือรวมบทวิเคราะห์วรรณกรรมเอกฝรั่งเศส ศึกษาเจาะลึกผลงานหลายรูปแบบของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่สองยุค: ราเบอเลส์ รงซารด์และมงแตนญ์ แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ สแตงดาล โฟลแบรต์ และโซลา แห่งโลกนวนิยายศตวรรษที่ 19 เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ   Germanistentreffen หนังสือรวมบทความวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน   ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป งานวิจัยของคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน ในโครงการวิจัยชุด “เรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา  

สิ่งพิมพ์และผลงานคณาจารย์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือ 

          

“บุษบาบรรณ”, “Italica”, “Buddhism and Buddhist Philosophy in World Literature”,

“Sacred Dust from the Buddha’s Feet: the Manuscripts of Laos”, 

โดยไม่ต้องชำระค่าหนังสือ  (เฉพาะรายการข้างต้น)   ติดต่อ west.arts.chula@gmail.com

  บุษบาบรรณ (หมดแล้วค่ะ) บุษบาบรรณ คือ ดวงดอกไม้แห่งปัญญา คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ทุกสาขาวิชา ฝรั่งเศส เยอรมันสเปน และอิตาเลียน ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกัน บรรจงเรียงร้อยเพื่อมอบแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย ต่างมาลัยบูชาพระคุณครู   ตะวันตกนิพนธ์ รวมบทความทางวิชาการ ของภาควิชาภาษาตะวันตก จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย   สาราภิรมย์ สาราภิรมย์ ประกอบด้วยบทแปลและบทความ ด้านภาษาวรรณคดี และการแปล ของคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก เพื่อแสดงกตเวทิตาแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์   วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง วรรณคดีประเภทมหากาพย์ วรรณคดีราชสำนัก วรรณคดีชนชั้นกลาง และวรรณคดีเชิงสั่งสอน วรรณคดีปลายยุคกลาง   อักษรศาสตร์พิจารณ์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 กรกฏาคม 2542 ฉบับภาษาและวรรณคดีตะวันตก   วรรณกรรมเอกยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ลักษณะทั่วไปของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรป วรรณกรรมเอกอิตาเลียน วรรณกรรมเอกฝรั่งเศส วรรณกรรมเอกเยอรมัน   จารึกแห่งปัญญา หนังสือรวมบทวิเคราะห์วรรณกรรมเอกฝรั่งเศส ศึกษาเจาะลึกผลงานหลายรูปแบบของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่สองยุค: ราเบอเลส์ รงซารด์และมงแตนญ์ แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ สแตงดาล โฟลแบรต์ และโซลา แห่งโลกนวนิยายศตวรรษที่ 19 เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ   Germanistentreffen หนังสือรวมบทความวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน   ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป งานวิจัยของคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน ในโครงการวิจัยชุด “เรื่องกินเรื่องใหญ่ในไทยและเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา