คณาจารย์

คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร 2505 2515
ศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย 2515 2519
ศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ 29 มิ.ย. 22 1 เม.ย. 25
รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์ 1 เม.ย. 25 1 เม.ย 27
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร 1. มิ.ย. 27 31 ก.ค. 30
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์ 28 ส.ค. 30 31 พ.ค. 34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง 28 ส.ค. 34 4 ก.ค. 38
รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์ 28 ก.ค. 38 30 ก.ย. 41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ 15 ต.ค. 41 1 ต.ค. 43
รองศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ 20 พ.ย. 43 31 ต.ค. 47
รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิตรา ภังคานนท์ 1 พ.ย. 47 30 ก.ย. 51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 30 ต.ค. 51 31 ต.ค. 57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 31 ม.ค. 58 10 มิ.ย. 59
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 28 ต.ค. 59 ปัจจุบัน

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

สาขาวิชาภาษาสเปน

สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส

สาขาวิชาภาษารัสเซีย

คณาจารย์

คณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตะวันตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร 2505 2515
ศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย 2515 2519
ศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ 29 มิ.ย. 22 1 เม.ย. 25
รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์ 1 เม.ย. 25 1 เม.ย 27
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร 1. มิ.ย. 27 31 ก.ค. 30
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์ 28 ส.ค. 30 31 พ.ค. 34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง 28 ส.ค. 34 4 ก.ค. 38
รองศาสตราจารย์ ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์ 28 ก.ค. 38 30 ก.ย. 41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ 15 ต.ค. 41 1 ต.ค. 43
รองศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ 20 พ.ย. 43 31 ต.ค. 47
รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิตรา ภังคานนท์ 1 พ.ย. 47 30 ก.ย. 51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 30 ต.ค. 51 31 ต.ค. 57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 31 ม.ค. 58 10 มิ.ย. 59
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 28 ต.ค. 59 ปัจจุบัน

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

สาขาวิชาภาษาสเปน

สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส

สาขาวิชาภาษารัสเซีย