ประวัติภาควิชา

การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศของภาควิชาภาษาตะวันตกมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2459 ซึ่งเป็นปีของการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระยะแรกได้เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ซึ่งในขณะนั้นสังกัดอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2476 วิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันซึ่งรวมอยู่กับวิชาภาษาอังกฤษจัดอยู่ในแผนกภาษาปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ได้แยกการบริหารงานเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ และในปีพ.ศ. 2504 ได้มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันได้แยกจากวิชาภาษาอังกฤษมาอยู่ในแผนกวิชาภาษาตะวันตก ในเวลาต่อมา แผนกวิชาภาษาตะวันตกได้มีการพัฒนาตามลำดับ โดยเปิดสอนวิชาภาษาตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก 2 ภาษาเพื่อบริการให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ภาษาอิตาเลียนในปีพ.ศ. 2507 และภาษาสเปนในปีพ.ศ. 2508 ต่อมาในปีพ.ศ. 2510 ได้เปิดสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรี ในปีพ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเช่นกัน ในภายหลังแผนกวิชาภาษาตะวันตกได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภาษาตะวันตกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ภาควิชาภาษาตะวันตกได้เปิดสอนภาษาโปรตุเกสเป็นวิชาเลือกเสรีในปีพ.ศ. 2533 และภาษารัสเซียเป็นวิชาเลือกเสรีในปีพ.ศ. 2547 และวิชาโทในปีพ.ศ. 2548 นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Paris III ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 และกับมหาวิทยาลัย Münster ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 นับเป็นการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตกไปอีกระดับหนึ่งสู่มาตรฐานสากล ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส สาขาวิชาภาษารัสเซีย และศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันตกเป็นองค์กรทางวิชาการที่มุ่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนา สร้างสรรค์ ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา ปรัชญาความคิด และวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส และภาษารัสเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในด้านวิชาการและงานอาชีพ รวมทั้งเพื่อประสานและสร้างสมดุลทางวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ประวัติภาควิชาตามลำดับเวลา

2459 เริ่มเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี
2463 เริ่มเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาตรี
2471 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะวิชาเอกหลักสูตรสามปี
2476 ตั้งแผนกภาษาปัจจุบัน ประกอบด้วย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน และเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะวิชาเอกหลักสูตรสี่ปี
2485 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาโท
2505 ตั้งแผนกวิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะวิชาเอก
2507 เริ่มเปิดสอนภาษาอิตาเลียนสำหรับบุคคลภายนอก
2508 เริ่มเปิดสอนภาษาสเปนสำหรับบุคลภายนอก
2510 เริ่มเปิดสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาโท
2517 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาโท และเริ่มเปิดสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี
2518 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเอก
2520 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเอก
2522 ตั้งภาควิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน
2533 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี
2538 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
2540 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปารีส 3 ประเทศฝรั่งเศส
2543 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Münster ประเทศเยอรมนี
2544 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี
2547 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Heidelberg ประเทศเยอรมนีเริ่มเปิดสอนภาษารัสเซียในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Colima ประเทศเม็กซิโก
2548 เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ เริ่มมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาโท
2549 สาขาวิชาภาษาเยอรมันต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี เปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
2555 เปิดรายวิชาภาษาโปรตุเกสเป็นวิชาโท

ประวัติภาควิชา

การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศของภาควิชาภาษาตะวันตกมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2459 ซึ่งเป็นปีของการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระยะแรกได้เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน ซึ่งในขณะนั้นสังกัดอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2476 วิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันซึ่งรวมอยู่กับวิชาภาษาอังกฤษจัดอยู่ในแผนกภาษาปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2493 คณะอักษรศาสตร์ได้แยกการบริหารงานเป็นอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์ และในปีพ.ศ. 2504 ได้มีการจัดแบ่งแผนกวิชาในคณะอักษรศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชา ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันได้แยกจากวิชาภาษาอังกฤษมาอยู่ในแผนกวิชาภาษาตะวันตก ในเวลาต่อมา แผนกวิชาภาษาตะวันตกได้มีการพัฒนาตามลำดับ โดยเปิดสอนวิชาภาษาตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก 2 ภาษาเพื่อบริการให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ภาษาอิตาเลียนในปีพ.ศ. 2507 และภาษาสเปนในปีพ.ศ. 2508 ต่อมาในปีพ.ศ. 2510 ได้เปิดสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรี ในปีพ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเช่นกัน ในภายหลังแผนกวิชาภาษาตะวันตกได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภาษาตะวันตกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ภาควิชาภาษาตะวันตกได้เปิดสอนภาษาโปรตุเกสเป็นวิชาเลือกเสรีในปีพ.ศ. 2533 และภาษารัสเซียเป็นวิชาเลือกเสรีในปีพ.ศ. 2547 และวิชาโทในปีพ.ศ. 2548 นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Paris III ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 และกับมหาวิทยาลัย Münster ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 นับเป็นการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตกไปอีกระดับหนึ่งสู่มาตรฐานสากล ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส สาขาวิชาภาษารัสเซีย และศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา รับผิดชอบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ภาควิชาภาษาตะวันตกเป็นองค์กรทางวิชาการที่มุ่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนา สร้างสรรค์ ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา ปรัชญาความคิด และวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส และภาษารัสเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในด้านวิชาการและงานอาชีพ รวมทั้งเพื่อประสานและสร้างสมดุลทางวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ประวัติภาควิชาตามลำดับเวลา

2459 เริ่มเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี
2463 เริ่มเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาตรี
2471 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะวิชาเอกหลักสูตรสามปี
2476 ตั้งแผนกภาษาปัจจุบัน ประกอบด้วย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน และเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะวิชาเอกหลักสูตรสี่ปี
2485 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาโท
2505 ตั้งแผนกวิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะวิชาเอก
2507 เริ่มเปิดสอนภาษาอิตาเลียนสำหรับบุคคลภายนอก
2508 เริ่มเปิดสอนภาษาสเปนสำหรับบุคลภายนอก
2510 เริ่มเปิดสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาโท
2517 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาโท และเริ่มเปิดสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี
2518 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาสเปนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเอก
2520 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาอิตาเลียนในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเอก
2522 ตั้งภาควิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียน
2533 เริ่มมีการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี
2538 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
2540 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปารีส 3 ประเทศฝรั่งเศส
2543 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Münster ประเทศเยอรมนี
2544 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี
2547 สาขาวิชาภาษาเยอรมันลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Heidelberg ประเทศเยอรมนีเริ่มเปิดสอนภาษารัสเซียในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาเลือกเสรี ตั้งศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Colima ประเทศเม็กซิโก
2548 เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ เริ่มมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาโท
2549 สาขาวิชาภาษาเยอรมันต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมนี เปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
2555 เปิดรายวิชาภาษาโปรตุเกสเป็นวิชาโท