ปริญญามหาบัณฑิต

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร

  • (ภาษาไทย) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
  • (ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in French Language and Literature

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบุกเบิกค้นคว้าและวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ติดตามพัฒนาการทางวิชาการด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง ด้วยวิจารณญาณ
  2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลกซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้ 1.มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2.มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3.คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4.ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5.ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6.มีภาวะผู้นำ 7.มีสุขภาวะ 8.มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 9.ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ มีความรู้ที่ทันสมัยด้านภาษาและวรรณคดีอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผล สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ รวมทั้งแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย และใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีมาก

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 136 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 236 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36
36
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน
24
-รายวิชาบังคับ
18
-รายวิชาเลือก
6
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
36
12