คณาจารย์

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ภาควิชาภาษาตะวันตก – คณะอักษรศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AjWaruneeผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป
AjAtipornผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร เสถียรสุต
รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
1อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์
อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ
อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์
AjJulieอาจารย์จูลี รัชตรณชัย-ปงโปนี (Madame Julie POMPONI)