ปริญญาบัณฑิต

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม
  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่
  (1) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี ภูมิปัญญาของสังคมนานาชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
  (3) สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และปรับตัวได้ในสังคมปัจจุบัน2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่
  (1) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อสื่อสาร ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูง
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี ภูมิปัญญาของสังคมนานาชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
  (3) สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และปรับตัวได้ในสังคมปัจจุบัน