หลักสูตรปริญญาบัณฑิต Bachelor of Arts in Spanish

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 2566 (Undergraduate Curriculum 2023) 

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 2561 (Undergraduate Curriculum 2018)

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 2557 (Undergraduate Curriculum 2014)

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 2551 (Undergraduate Curriculum 2008)