หลักสูตรปริญญาตรี
 
 
หลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา      71  หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
โปรแกรมปกติ
           ภาควิชาศิลปการละครเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาศิลปการละคร แบบวิชาเอกเดี่ยว  สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท  สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือก เรียนเป็นวิชาโท ดังนี้      
                                 แบบวิชาเอกเดี่ยว                                       71  หน่วยกิต 
                                 วิชาบังคับ                                                  28  หน่วยกิต
                                 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                           S/U
          นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
          โดยประเมินผลเป็น S/U
                         2208296   การฝึกงานละคร 1                                                       1 (0-3-0)
                                        Theatre Practicum I
                         2208297   การฝึกงานละคร 2                                                       1 (0-3-0)
                                        Theatre Practicum II
                           
                            วิชาเลือก                     43  หน่วยกิต
                            วิชาเลือกในสาขา         23  หน่วยกิต
                            วิชาเลือกนอกสาขา      20  หน่วยกิต
 
                      วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ  20   หน่วยกิต
                            วิชาบังคับ                                            4  หน่วยกิต
                            วิชาบังคับเลือก                                    6  หน่วยกิต
                            วิชาเลือก                                          10  หน่วยกิต
                  วิชาบังคับ                                                                      28  หน่วยกิต
              2208111  หลักของการแสดง                                                                   2 (1-3-2 )
                             Principal of Acting                   
              2208202 การวิเคราะห์บทละคร                                                               3 (3-0-6)
                             Play Analysis
               2208212  การแสดง 1                                                                            3 (2-2-5)
                             Acting I
               2208214  การกำกับการแสดง 1                                                             3 (2-2-5)
                             Directing I              
              2208243  ภาพและเสียงในละครเวที                                                        3 (2-2-5)
                             Sight and Sound in Theatre
               2208246  งานด้านฉากและเวที                                                              3 (2-2-5)
                             Stagecraft
              2208247  การจัดแสดงและจัดการละครเวที                                             2 (1-2-3)
                           Theatre Production and Management
              2208305  ประวัติการละคร 1                                                                  3 (3-0-6)
                             History of Theatre I
               2208306  ประวัติการละคร 2                                                                 3 (3-0-6)
                             History of Theatre II
              2208348  การกำกับเวที                                                                         2 (1-3-2)
                             Stage Management
               2208397  ปฏิบัติงานละคร                                                                     1 (0-3-0) 
                             Theatre Workshop           
             วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                                          S/U
             นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
             โดยประเมินผลเป็น S/U
 
              2208296   การฝึกงานละคร 1                                                              1 (0-3-0)
                             Theatre Practicum I
               2208297  การฝึกงานละคร 2                                                               1 (0-3-0)
                             Theatre Practicum II
 
               วิชาเลือกในสาขา                                                                                 23   หน่วยกิต
                 2208206 วรรณกรรมการละครสากล 1                                                3 (3-0-6)
                               World Dramatic Literature I
               2208207  วรรณกรรมการละครสากล 2                                                 3 (3-0-6)
                             World Dramatic Literature II    
               2208208  วรรณกรรมการละครสากล 3                                                 3 (3-0-6)
                             World Dramatic Literature III
               2208229  การพูดและการฝึกเสียง                                                          2 (1-2-3)
                             Speech and Voice Training
               2208312  การแสดง 2                                                                           3 (2-2-5)
                             Acting II
               2208313  ศิลปะการละครของไทย                                                        2 (2-0-4)
                             Thai Theatre Arts
               2208314       การกำกับการแสดง 2                                                      3 (2-2-5)
                             Directing II  
               2208315  การละครเอเชีย                                                                    2 (2-0-4)
                             Asian Theatre        
               2208323  การอ่านและตีความหมาย                                                     2 (1-2-3)
                             Oral Interpretation
               2208328  การร้องเพลงสำหรับละคร                                                     2 (1-2-3)
                             Singing for Theatre
               2208337  การเขียนบทละคร 1                                                            3 (2-2-5)
                             Playwriting I
               2208342  การแต่งหน้าสำหรับละคร                                                    2 (1-3-2)
                             Theatre Make-up              
               2208356  หุ่นและหน้ากาก                                                                  2 (1-2-3)
                             Puppet and Mask
               2208361  การออกแบบฉาก 1                                                             3 (2-2-5)
                             Scene Design I
               2208362  การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละคร 1                           3 (2-2-5)
                             Costume Design I
               2208365  การจัดแสงสำหรับเวที 1                                                       2 (1-3-2)
                             Stage Lighting I
               2208370  มิวสิเคิลเธียเตอร์                                                                2 (1-3-2)
                             Musical Theatre
2208373  ดนตรีและเสียงสำหรับละคร                                                    2 (1-3-2)
                             Music and Sound for Theatre
               2208412  การแสดง 3                                                                       3 (2-2-5)
                             Acting III
              2208414   การกำกับการแสดง 3                                                        3 (2-2-5)
                             Directing III
               2208421  การเคลื่อนไหวสำหรับการแสดง                                         2 (1-3-2)
                             Movement for Stage
               2208430  การวิจารณ์ละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์                     2 (1-2-3)
                             Criticism of Theatre, Film and Television
               2208437  การเขียนบทละคร 2                                                           3 (2-2-5)
                             Playwriting II
               2208440  การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ                                                   2(1-3-2 )
                             Special Effects Make-up
               2208461  การออกแบบฉาก 2                                                            3 (2-2-5)
                             Scene Design II
               2208462  การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละคร 2                          3 (2-2-5)
                             Costume Design II
               2208465  การจัดแสงสำหรับเวที 2                                                      2 (1-3-2)
                             Stage Lighting II
               2208481  การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 1                             2 (2-0-4)
                             Special Topics in Dramatic Arts I
               2208482  การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 2                             2 (2-0-4)
                             Special Topics in Dramatic Arts II
               2208483  การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปการละคร 3                             2 (2-0-4)
                             Special Topics in Dramatic Arts III          
               2208488  การเขียนบทสำหรับโทรทัศน์                                              3( 2-2-5 )
                             Writing for Television    
              2208489  การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์                                             3(2-2-5)
                             Writing  for Film  
               2208492  ศิลปนิพนธ์: การเขียนบทละคร                                            4 (2-4-6)
                             Senior Project: Playwriting
               2208493  ศิลปนิพนธ์: การแสดง                                                         4 (2-4-6)
                             Senior Project: Acting
               2208495  ศิลปนิพนธ์: การออกแบบสำหรับละคร                                 4 (2-4-6)
                             Senior Project: Design
               2208496  ศิลปนิพนธ์: การกำกับการแสดง                                          6 (3-6-9)
                             Senior Project: Directing
               2208498  การศึกษาอิสระ: ศิลปการละคร                                           2 (1-3-2)
                             Independent Study: Dramatic Arts     
 
วิชาเลือกนอกสาขา                                                    20  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในคณะอักษรศาสตร์ และ/หรือ ต่างคณะ เฉพาะสาขาวิชาและคณะที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ในคณะ        เลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์
 
นอกคณะ     คณะครุศาสตร์
                                          คณะนิเทศศาสตร์
                                          คณะศิลปกรรมศาสตร์
                                          คณะจิตวิทยา
                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
   วิชาโท                                                                    20   หน่วยกิต
                 สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะเรียนเป็นวิชาโท
 
   วิชาบังคับ                                                                   4   หน่วยกิต
                 2208202        การวิเคราะห์บทละคร                                              3 (3-0-6)         
                                      Play Analysis                
                 2208397         ปฏิบัติงานละคร                                                       1 (0-3-0)  
                                      Theatre Workshop
             
                วิชาบังคับเลือก                                             6     หน่วยกิต                 
 
                 2208111      หลักของการแสดง                                                      2(1-3-2)
                                   Principal of Acting
                 2208206      วรรณกรรมการละครสากล 1                                     3 (3-0-6)
                                    World Dramatic Literature I
                 2208207      วรรณกรรมการละครสากล 2                                     3 (3-0-6)
                                    World Dramatic Literature II 
                  2208208       วรรณกรรมการละครสากล 3                                   3 (3-0-6)
                                     World Dramatic Literature III
                 2208212       การแสดง 1                                                               3 (2-2-5)
                                     Acting I                 
                 2208243       ภาพและเสียงในละครเวที                                           3 (2-2-5)
                                    Sight and Sound in Theatre
                 2208305      ประวัติการละคร 1                                                      3 (3-0-6)
                                    History of Theatre I
                 2208306      ประวัติการละคร 2                                                      3 (3-0-6)
                                    History of Theatre II
                 2208337      การเขียนบทละคร 1                                                    3 (2-2-5)
                                    Playwriting I
                 2208348      การกำกับเวที                                                             2(1-3-2)
                                  Stage Manage
 
                 วิชาเลือก                                                    10    หน่วยกิต
              ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชารวมถึงรายวิชาบังคับเลือกที่นิสิตยังไม่ได้ลงทะเบียน
             เรียนในฐานะ รายวิชาบังคับเลือกด้วย ยกเว้นรายวิชาศิลปนิพนธ์