หลักสูตร
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
 
 
หลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา      71  หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
โปรแกรมปกติ
           ภาควิชาศิลปการละครเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาศิลปการละคร แบบวิชาเอกเดี่ยว  สำหรับนิสิตที่เลือก
 
หลักสูตรปริญญาโท + + +การรับสมัคร ปีการศึกษา 2557 + + +
 
ภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร

ปริญญา
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังและ
 
หลักสูตรเกียรตินิยม
 
แบบวิชาเอกเดี่ยว                               71   หน่วยกิต
 
วิชาบังคับ                                           28  หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                    S/U
 
นิสิตต้องลงทะเบียน
 
ปัจจุบันภาควิชาศิลปการละครเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

1.หลักสูตรปริญญาตรี

2.หลักสูตรปริญญาโท

และ
3.หลักสูตรเกียรตินิยม