ภาควิชาศิลปการละคร
 
 
คณาจารย์
ประจำภาควิชาศิลปการละคร
                                                                           1.
กฤษรา  วริศราภูริชา (ผศ.)                        
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Arts (Northern Illinois University)
 
2.
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับภาค
ข้อมูลภาควิชา
 
ปัจจุบันภาควิชาศิลปการละครมีคณาจารย์ประจำ 9 คน รวมทั้งมีอาจารย์พิเศษและศิลปินรับเชิญชาวต่างประเทศด้วย เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมการละคร
การเขียนบทละคร  การแสดง  การกำกับการแสดง  การออกแบบ ตลอด
 
ประวัติและความเป็นมา
นับตั้งแต่มีการสอนศิลปการละครในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรทรงเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งหน่วยวิชาศิลปการละครในแผนกวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างนั้นมีการจัดแสดงละครเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนความรู้ ด้านภาษา และศิลปการละคร 
โดยมี รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำหลักสูตร
ศิลปการละคร และกำกับการแสดงละครเรื่องต่าง ๆ กิจการดังกล่าวได้ก้าวหน้าเป็นลำดับจนสามารถ
ดำเนินการจัดตั้งเป็นภาควิชาศิลปการละครได้เมื่อพ.ศ. 2514

http://www.arts.chula.ac.th/~acts/youngfresh.htmlshapeimage_4_link_0