หลักสูตรเกียรตินิยม
 
แบบวิชาเอกเดี่ยว                               71   หน่วยกิต
 
วิชาบังคับ                                           28  หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                    S/U
 
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้  โดยไม่นับหน่วยกิต  ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโดยประเมินผล
เป็น S/U
2208296   การฝึกงานละคร 1                                                       1 (0-3-0)
                 Theatre Practicum
 
2208297   การฝึกงานละคร 2                                                       1 (0-3-0)
                 Theatre Practicum II
 
วิชาเลือก                              43  หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา                 33  หน่วยกิต
ในหมวดนี้นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญานิพนธ์  รวม  20 หน่วยกิต คือ รายวิชาเอกัตศึกษา      12   หน่วยกิต และ
     รายวิชาปริญญานิพนธ์   8   หน่วยกิต
 
วิชาเลือกนอกสาขา                           10  หน่วยกิต
 
                   วิชาโทสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะที่เลือกโปรแกรมเกียรตินิยม  20 หน่วยกิต คือ
                                   รายวิชาเอกัตศึกษา                12      หน่วยกิต
                                   รายวิชาปริญญานิพนธ์              8      หน่วยกิต               
                      แบบวิชาเอกเดี่ยว
                          วิชาบังคับ                                                                  28       หน่วยกิต
                          เรียนเหมือนกับรายวิชาในโปรแกรมปกติ
                     วิชาเลือกในสาขา                                                           33       หน่วยกิต
                     เรียนเหมือนกับรายวิชาในโปรแกรมปกติ  และต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับ
                          บัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชา  และปริญญานิพนธ์ รวม 20 หน่วยกิต คือ
     2208591   เอกัตศึกษา 1                                             3 (0-9-0)
                                              Independent Study I
                             2208592   เอกัตศึกษา 2                                             3 (0-9-0)
                                              Independent Study II
                             2208593   เอกัตศึกษา 3                                             3 (0-9-0)
                                              Independent Study III
                             2208594   เอกัตศึกษา 4                                             3 (0-9-0)
                                              Independent Study IV      
                             2208597  ปริญญานิพนธ์  1                                       4 (-  -  -)
                                             Senior  Project I
                             2208598  ปริญญานิพนธ์ 2                                         4 (-  - - )  
                                             Senior Project II
                   วิชาเลือกนอกสาขา                                                              10    หน่วยกิต
                         ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในคณะอักษรศาสตร์ และ/หรือ ต่างคณะ เฉพาะสาขาวิชาและคณะที่
                   กำหนดได้ดังต่อไปนี้
                                      ในคณะ                           เลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์
 
                                      นอกคณะ                        คณะครุศาสตร์
                                                                       คณะนิเทศศาสตร์
                                                                        คณะศิลปกรรมศาสตร์
                                                                         คณะจิตวิทยา
                                                                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 
                  วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นในคณะ ที่เลือกโปรแกรมเกียรตินิยม   20   หน่วยกิต
                             เอกัตศึกษา                                                                                             12    หน่วยกิต                 
     2208591   เอกัตศึกษา 1                                                       3 (0-9-0)
                                            Independent Study I
                             2208592   เอกัตศึกษา 2                                                       3 (0-9-0)
                                            Independent Study II
                             2208593   เอกัตศึกษา 3                                                       3 (0-9-0)
                                            Independent Study III
                             2208594   เอกัตศึกษา 4                                                       3 (0-9-0)
                                            Independent Study IV  
 
                            ปริญญานิพนธ์                                                                                         8    หน่วยกิต
                            2208597   ปริญญานิพนธ์  1                                                 4 (-  -  -)
                                           Senior Project I                                                
                             2208598   ปริญญานิพนธ์  2                                                 4 (-  -  -)
                                             Senior Project II