ข้อมูลเกี่ยวกับภาค
 

ปัจจุบันภาควิชาศิลปการละครมีคณาจารย์ประจำ 9 คน รวมทั้งมีอาจารย์พิเศษและศิลปินรับเชิญชาวต่างประเทศด้วย เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมการละคร
การเขียนบทละคร  การแสดง  การกำกับการแสดง  การออกแบบ ตลอดจนงานฝ่ายเทคนิคต่าง ๆ 

นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนตำราให้กับสถาบันการศึกษา บรรยายพิเศษและจัดอบรมความรู้เฉพาะสาขา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการจัดการแสดงทางเวทีและโทรทัศน์ 

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีนิสิตที่กำลังศึกษาศิลปการละครเป็น วิชาเอกจำนวนทั้งสิ้น 60 คน บัณฑิตของภาควิชาฯได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งภาควิชาการละคร
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ บัณฑิตหลายคนได้สร้างชื่อเสียงในฐานะนักวิชาการ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง นักออกแบบ นักเขียนบท นักโฆษณา 
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปการละครด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปการละครได้นำเสนอละครประจำปีในแนวต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้จัดแสดงละครสำหรับเด็ก ละครเร่เพื่อชุมชน ละครในโครงการบทละครใหม่ และละครวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตที่ศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในศิลปการละครอย่างลึกซึ้ง นอกเหนือไปจากประโยชน์ทางด้านการศึกษาของนิสิตเป็นสำคัญแล้ว ภาควิชาฯ ยังได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ จากการชมละครแนวต่าง ๆ อีกด้วย

จุดมุ่งหมาย
ภาควิชามีพันธกิจและจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อมูลทั่วไป
ละครของภาควิชา  จัดแสดงปีละ 2 ครั้ง โดยมีคณาจารย์ นิสิตปริญญาตรีและโท รวมทั้งศิลปินและบุคคลภายนอกมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะเน้นที่ความหลากหลาย คุณค่าทางศิลปะและประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ละครวิทยานิพนธ์  เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา 2208499 SENIOR PROJECT นิสิตจะเป็นผู้สร้างงานละครขึ้นมาตามสาขาวิชาที่ตนเลือก ซึ่งจะใช้ทีมงานจากนิสิตในภาควิชาทั้งหมดและเปิดการแสดงออกสู่สาธารณะโดยไม่คิดค่าเข้าชม  

โครงการละครเร่  ภาควิชาสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสจัดแสดงละครเร่นอกสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ โครงการละครเร่เพื่อชุมชน เรื่อง ขบวนนี้ไม่มีเหงา (ปี 2545) โครงการละครเร่เพื่อการศึกษาและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง BOW  WOW 
(ปี 2546) เจ้าหญิงขี้เซา กับเจ้าคางคก (ปี2551) 

โครงการวิจัยเรื่องเก่าเล่าใหม่ (ปี 2547-2550) ได้รับทุนจากส.ก.ว. ทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมด 4 เรื่องคือ เกศาราพุนเซล สีดา ศรีราม มหัศจรรย์เจ้าชายหอย และพายุพิโรธ

กิจกรรมอื่น ๆ ของภาควิชา ภาควิชามีการจัดโครงการพิเศษอื่น ๆ เช่น DRAMA FORUM   การจัดทำ WORKSHOP ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น ( The Japan Foundation, Bangkok) การฝึกอบรมปฏิบัติการกับคณะ Luoghi Dell’ Arte ละครของชมรมละครซึ่งนำออกแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพทุกปี และโครงการอบรมการเขียนโทรทัศน์สำหรับบุคคลภายนอกและโครงการฝึกอบรมการแสดงสำหรับบุคคลภายนอก เป็นต้น
Dramatic Arts
ข้อมูลภาควิชา