คณาจารย์
 
                                      1.
กฤษรา  วริศราภูริชา (ผศ.)             
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Arts (Northern Illinois University)

2.
กุลธิดา  มณีรัตน์ (อ. ดร.) 
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Arts ( California State University) 
Ph.D. Asian Theatre Studies (University of Hawaii at Manao )

3.
จารุณี  หงส์จารุ (รศ.)
ศป.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
M.A. Music and Music Ed. (Columbia University)

4.
ดังกมล  ณ ป้อมเพชร (อ.)  
อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ)
M.F.A. Theatre Directing (City University of New York City at Brooklyn College)

5.
นพมาส  แววหงส์ (รศ.) 
อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ) 
M.A. Drama and Theatre (University of Hawaii at Manoa) 

6. 
ปวิตร มหาสารินันทน์ (อ.) 
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), นศ.บ. (มสธ.) 
M.A. Theatre (Northwestern University) 

7.
พรรัตน์   ดำรุง (รศ.) 
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.Ed. (Northwestern State University of Louisiana)

8.
ฤทธิรงค์  จิวากานนท์ (ผศ.)
ศศ.บ. (มศว. ประสานมิตร)
M.F.A. Theatre Design  (2nd Honor) (Yale  University)

9. 
พันพัสสา   ธูปเทียน (อ.)
ศศ.บ.  (ธรรมศาสตร์)                 
M.F.A. Directing (The Actors Studio Drama School, New School University) 


อาจารย์พิเศษ
1. 
สดใส  พันธุมโกมล (รศ.)
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Arts (University of California at Los Angeles)

2.
พรรณศักดิ์  สุขี (ผศ.)
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Drama and Theatrical Production (University of Pittsburgh) 

3.
กิตติศักดิ์  สุวรรณโภคิณ (อ.)
ร.บ. (จุฬาฯ)

4. 
ตรีดาว    อภัยวงศ์  (อ.) 
อ.บ. เกียรตินิยม  (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Practice ( Exeter  University)

5.
ทิพย์ธิดา  ศรัทธาทิพย์  (อ.)
อ.บ. (จุฬาฯ) 

6. 
ปริดา  มโนมัยพิบูลย์ (อ. ดร.)
อ.บ. (จุฬาฯ) 
M.A. Theatre Practice ( Exeter  University) 
Ph.D. in Performance Practice (Writing for Performance), University of Exeter 

7. 
ภาวิณี   นานา  (อ.)
อ.บ. (จุฬาฯ) 
MA. Theatre Arts (University of California at Los Angeles)

8.
วงศกร   รัศมิทัต  (อ.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนการตลาด โรงเรียนดุสิตพานิชยการ

9. 
อำพล  สุวรรณจิตร  (อ.)
บธ.บ. (หอการค้าไทย)

10.
นิกร  แซ่ตั้ง  (อ.)
ว.บ. (ธรรมศาสตร์)

11.
ภัทร  ด่านอุตรา (อ.)
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Theatre Arts (City University of New York City at  Hunter College)

12.
สาวิตา ดิถียนต์  (อ.) 
อ.บ. (จุฬาฯ)
M.A. Writing for Performance ( Exeter University)

13.
วรรณขวัญ พลจันทน์ (อ. ดร.) 
ศศ.บ. (ธรรมศาสตร์) 
M.A. Theatre Arts (Acting) (University of London)
Ph.D. in  Southeast Asian  Studies (University of  London)
ประจำภาควิชาศิลปการละคร
Dramatic Arts