หน้าหลัก
ประวัติสาขา
หลักสูตร
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
สาระน่ารู้
ติดต่อ
        English
 
   

ประวัติสาขา

         คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนภาษาจีนกลาง เป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศในปี พ.ศ. 2516  
จนถึงปี พ.ศ. 2520   จึงเปิดเป็นวิชาโท   และเปิดสอนเป็นวิชาเอก   ระดับปริญญาตรี  
ในปี พ.ศ. 2524  โดยมีสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกภาษาจีน

         ในปี พ.ศ. 2538 สาขาวิชาภาษาจีนได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท ทางภาษาและวรรณคดีจีน  มีภาควิชาภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งร่วมมือ และช่วยเหลือส่งอาจารย์มาช่วยสอนที่คณะอักษรศาสตร์ และจัดหาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของนิสิต ในช่วงที่นิสิตไปค้นคว้าและวิจัยแล้วทำวิทยานิพนธ์ของตนที่มหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
มาโดยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป    

         อนึ่ง มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนได้เปิดหลักสูตรหรือเตรียมการเปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน  ทำให้มีความต้องการอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน
จึงสนองความต้องการดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ปริญญาเอก) ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการยกระดับการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีนสู่มาตรฐานสากล 
และเป็นการสร้างอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่มีความรู้ในด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้ง
เพียงพอที่จะสามารถศึกษาและวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีจีนสำหรับคนไทย 

          ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาจีนมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง
ทั้งในและต่างประเทศ และมีศักยภาพที่จะดำเนินการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกทางภาษาและวรรณคดีจีน

   
   (คลิกเพื่อไปยังเว็บจริงของภาค)