ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   

ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คณาจารย์ในสาขาฯ มีความเชี่ยวชาญหลายหลายสาขาในจีนศึกษา อาทิเช่น ภาษาศาสตร์ภาษาจีน อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ภาษาจีน การเปรียบเทียบภาษาจีน-ไทย การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การรับภาษาที่สอง วรรณคดีจีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย และวัฒนธรรมจีน

สาขาฯ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาฯ สอนรายวิชาภาษาจีนกลางปัจจุบันและภาษาจีนโบราณแก่นิสิต สาขาฯ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีน อันเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนิสิต รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนให้แก่นิสิตด้วย
นอกจากนี้ สาขาฯ ยังสอนรายวิชาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนและจีนศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งในด้านภาษาจีน วรรณคดีจีน วัฒนธรรมและสังคมจีน รายวิชาเนื้อหาที่สาขาฯ เปิดสอน อาทิเช่น สัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง วิวัฒนาการตัวอักษรจีน การแปลจีน-ไทย การแปลไทย-จีน ประวัติวรรณคดีจีน วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย เป็นต้น

ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาฯ ได้เปิดสอนรายวิชาด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีจีน อีกทั้งยังสนับสนุนการทำวิจัยสายภาษาศาสตร์และวรรณคดีจีน รวมถึงสาขาอื่นๆ ในจีนศึกษาด้วย

นอกจากนี้  สาขาฯ ได้เปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกแก่นิสิตต่างสาขาฯ ทั้งในและนอกคณะฯ ที่สนใจเรียนภาษาจีน รวมทั้งเปิดสอนภาษาจีนสำหรับบุคคลภายนอก ที่สาขาฯ ร่วมทำโครงการอบรมภาษาจีนร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาจีน สามารถติดตามได้ที่ Facebook page ชื่อ "สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chinese Section, Faculty of Arts, Chulalongkorn University)" (สามารถกดลิ้งค์ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์นี้) และสามารถติดตามข่าวและกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ 

(https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/)