รายการคำศัพท์ TTC

รายการคำศัพท์จำนวน 19,494 รูปศัพท์จากคลังข้อมูลขนาดสามล้านคำ รายการคำศัพท์ในไฟล์นี้เรียงจากความถี่สูงสุดไปความถี่ต่ำสุด รวมผลจากทุกช่วงชั้นและทุกหลักสูตร มีข้อมูลอยู่ 2 แท็บ แท็บแรกเป็นความถี่ดิบ (Raw Frequency: RF) และแท็บที่ 2 เป็นความถี่ปรับฐาน (Normalized Frequency: NF) รายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ หัวข้อ 4.3.1 วิธีการปรับฐานของรายการคำศัพท์ ในรายการจะแสดงผลการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

คำเนื้อหา-คำไวยากรณ์ C/F

 • C = คำเนื้อหา
 • F = คำไวยากรณ์
 • CF = คำที่เป็นได้ทั้งคำเนื้อหาและคำไวยากรณ์

จำนวนพยางค์ Syl

 • 1 = คำที่มี 1 พยางค์
 • 2 = คำที่มี 2 พยางค์
 • 3 = คำที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป

การสร้าง-การประกอบคำ Morpho

 • เดี่ยว = คำเดี่ยว
 • ประสาน = คำประสาน
 • ประสม = คำประสม
 • ซ้อน = คำซ้อน
 • ซ้ำ = คำซ้ำ
 • ทับE = คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

รูปเขียนกับการออกเสียง F/S

 • 1 – ไม่จำกัด ตัวเลขที่แสดงแทนจำนวนความเป็นไปได้ในการออกเสียงรูปศัพท์นั้น ๆ

ความทึบใสทางความหมาย Seman

 • 0 = คำเดี่ยวและคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • 1 = คำใส
 • 2 = คำก้ำกึ่ง ไม่ทึบไม่ใส
 • 3 = คำทึบ

รายการคำศัพท์ปลีกย่อยที่แสดงในลำดับต่อไปนั้น ประกอบด้วยข้อมูล 7 คอลัมน์ รายละเอียดแต่ละคอลัมน์เรียงตามลำดับได้ดังนี้ 1) ความถี่ของรูปศัพท์ 2) รูปศัพท์ 3) ผลการวิเคราะห์เรื่องคำเนื้อหาและคำไวยากรณ์ 4) ผลการวิเคราะห์เรื่องรูปเขียนกับการออกเสียง 5) ผลการวิเคราะห์เรื่องจำนวนพยางค์ 6) ผลการวิเคราะห์เรื่องความทึบใสทางความหมาย และ 7) ผลการวิเคราะห์เรื่องการสร้างคำและการประกอบคำ


 • TTC-L1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
 • TTC-L2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
 • TTC-L3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
 • TTC-L4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4


 • TTC-C1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร 2503
 • TTC-C2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร 2521
 • TTC-C3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร 2533
 • TTC-C4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร 2544 • TTC-L1-C1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 หลักสูตร 2503
 • TTC-L2-C1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 หลักสูตร 2503
 • TTC-L3-C1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตร 2503
 • TTC-L4-C1 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตร 2503


 • TTC-L1-C2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 หลักสูตร 2521
 • TTC-L2-C2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 หลักสูตร 2521
 • TTC-L3-C2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตร 2521
 • TTC-L4-C2 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตร 2521


 • TTC-L1-C3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 หลักสูตร 2533
 • TTC-L2-C3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 หลักสูตร 2533
 • TTC-L3-C3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตร 2533
 • TTC-L4-C3 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตร 2533


 • TTC-L1-C4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 หลักสูตร 2544
 • TTC-L2-C4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 หลักสูตร 2544
 • TTC-L3-C4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตร 2544
 • TTC-L4-C4 รายการคำศัพท์จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตร 2544
© 2016