รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ดำเนินการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากคำพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้บัญชีคำพื้นฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีคำพื้นฐานหรือคำคุ้นตาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 242 คำ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,098 คำ และบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,210 คำ บัญชีคำเหล่านี้ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน 

(รายละเอียด -- บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย – ที่มา http://academic.obec.go.th/web/doc/d/270)


ในวิทยานิพนธ์ได้เปรียบเทียบรายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการกับรายการคำศัพท์จาก TTC-L1 ในเบื้องต้นว่ามีรูปศัพท์ร่วมกันมากน้อยเพียงใด โดยรวมเอาบัญชีทั้ง 4 บัญชีของกระทรวงศึกษาธิการเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นรายการคำศัพท์ในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบกับรายการคำศัพท์ในช่วงชั้นเดียวกันจาก TTC สามารถดาวน์โหลดรายการคำศัพท์ได้ที่นี่ 


หมายเหตุสำหรับรายการคำศัพท์ในกลุ่มนี้

  1. รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการแยกออกเป็น 4 รายการ ได้แก่ รายการคำศัพท์สำหรับเด็กเล็ก รายการคำศัพท์สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 แต่ใน TTC ไม่ได้แยกออกทีระดับชั้นเช่นนั้น เนื่องจากต้องการศึกษาในภาพรวมคือระดับประถมศึกษาตอนต้นทั้งหมด ในการนี้จึงรวมรายการคำศัพท์ทั้ง 4 รายการของกระทรวงฯ เข้าด้วยกัน เพื่อเปรียบเทียบกับ TTC-L1 ได้
  2. เนื่องจากรายการคำศัพท์ของกระทรวงฯ มีการกำกับความหมายของคำพ้องเอาไว้เพื่อแยกออกเป็นคนละคำ แต่ใน TTC ไม่ได้กำกับไว้ในลักษณะเดียวกัน ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องดึงเอาส่วนความหมายของคำเหล่านั้นออก เพื่อให้คำศัพท์จากทั้งสองรายการมีลักษณะที่เป็น "รูปศัพท์" เหมือน ๆ กัน จำนวนรวมของคำศัพท์จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเล็กน้อย (เช่น ตา ในงานของกระทรวงฯ มี 2 คำ คือ ตา (ญาติ) กับ ตา (อวัยวะ) ผู้วิจัยจะจัดให้ทั้งสองคำนี้เป็นรูปศัพท์เดียวคือ ตา)
  3. ไฟล์ TTC-L1 ในแฟ้มนี้ เป็นรายการคำศัพท์เฉพาะคำทั่วไปที่ดึงเอาชื่อเฉพาะประเภทชื่อคน คำอักษรโรมัน และคำย่อออกไปแล้ว


อ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2532). รายงานผลการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.


© 2016