รายการคำศัพท์ร่วมกัน


รายการคำศัพท์ร่วมทุกหลักสูตร

รูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันในทุก ๆ หลักสูตร มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,753 รูปศัพท์ ผู้วิจัยคัดเลือกรายการคำศัพท์ที่มีร่วมกันทุกหลักสูตรซึ่งมีความถี่ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป คิดเป็นจำนวน 2,682 รูปศัพท์ โดยผู้วิจัยเห็นว่ารายการคำศัพท์กลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงเป็นรายการคำศัพท์ที่มีความเป็นพื้นฐานและสามารถนำไปปรับใช้เป็นรายการคำศัพท์ที่ผู้เรียนควรต้องรู้จักก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือเป็นคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยในระดับทั่วไป

INTERSECT_ALL_TTC-C_F100.txt


รายการคำศัพท์ร่วมทุกช่วงชั้น

รูปศัพท์ที่เกิดร่วมกันในทุก ๆ ช่วงชั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,322 รูปศัพท์ ผู้วิจัยคัดเลือกรายการคำศัพท์ที่มีร่วมกันทุกช่วงชั้นซึ่งมีความถี่ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป คิดเป็นจำนวน 2,660 รูปศัพท์ โดยผู้วิจัยเห็นว่ารายการคำศัพท์กลุ่มนี้มีความเป็นพื้นฐานในแง่ที่จำเป็นต่อการศึกษาในทุกระดับชั้น จึงเป็นคำศัพท์อีกรายการหนึ่งที่สามารถนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดรายการคำศัพท์พื้นฐานในระดับทั่วไปได้ 

INTERSECT_ALL_TTC-L_F100.txt


© 2016