ที่มา

รายการคำศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้สร้างขึ้นจากคลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (Thai Textbook Corpus: TTC) ขนาด 3,037,772 คำ (token) หรือคิดเป็นจำนวนรูปศัพท์รวม 19,494 รูปศัพท์ (type) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการของคำศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล” (ธารทอง แจ่มไพบูลย์, 2559) คำศัพท์ต่าง ๆ รวบรวมขึ้นจากหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยในระดับชั้นเริ่มเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตร 2503 – 2544 รวมทั้งสิ้น 354 เล่ม หนังสือบางเล่มเป็นหนังสือที่ใช้ร่วมกันหลายหลักสูตร (รายละเอียด – รายชื่อหนังสือเรียน.docx) เนื้อหาจากแต่ละเล่มใช้วิธีการสุ่มให้กระจายทั่วทั้งเล่ม

รายการคำศัพท์ที่นำเสนอในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ให้เห็นคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใช้จริงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ช่วยในการพิจารณาคัดเลือกคำศัพท์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในช่วงชั้นต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาต่อได้


© 2016