หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร

 • (ภาษาไทย) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
 • (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in French Language and Literature

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับดีมาก มีความรู้ ความสามารถในการบุกเบิกค้นคว้าและวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสรวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ติดตามพัฒนาการทางวิชาการ ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง ด้วยวิจารณญาณ เป็นผู้นำทางวิชาการ
 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลกซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้ 1.มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2.มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3.คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4.ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5.ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6.มีภาวะผู้นำ 7.มีสุขภาวะ 8.มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 9.ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ มีความรู้ที่ทันสมัยด้านภาษาและวรรณคดีอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผล สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ รวมทั้งแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย และใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีมาก

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 1. สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 48 หน่วยกิต
  ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 2. สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต
  แบบ 1.1 72 หน่วยกิต
  แบบ 2.1 72 หน่วยกิต
  ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 72 48 72
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 12 24
-รายวิชาบังคับ 18
-รายวิชาเลือก 12 6
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48

หมายเหตุ

นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2231894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U