การบรรยายพิเศษเรื่อง “มัคคุเทศก์ภาษาสเปน” โดยมัคคุเทศก์อาชีพ สาริศา เมตรียกูล และณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2233339 ภาษาสเปนสำหรับการท่องเที่ยว 1 รวมทั้งนิสิตเอกสาขาวิชาภาษาสเปนทุกชั้นปี และนิสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 25 26 27