JA slide show
 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ประกาศ

International Symposium
“Philosophies in Dialogue : Bridging the Great Philosophical Divides”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26-28 มีนาคม 2558

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

 

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลสมเด็จพระเทพฯ จะทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ในพ.ศ. 2558 นี้ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นควรจัดซิมโพเซียมนานาชาติเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว โดยกำหนดหัวข้อการประชุมเป็นประเด็นการสานเสวนาทางปรัชญาที่มุ่งสร้าง “สะพาน” เชื่อมแนวคิดและวิธีคิดทางปรัชญาในขนบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก  ทั้งนี้ด้วยความตระหนักว่าการแยกแยะ (distinction) เป็นความจำเป็นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกันการแยกแยะไม่น่าจะนำไปสู่การแบ่งแยกขาดตอน (divides) อันสามารถเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการความรู้หรือการเห็นภาพรวมของศาสตร์สาขาหนึ่งได้

การจัดประชุมครั้งนี้จะเน้นประเด็นการเสวนาพูดคุย “ข้าม” ขนบความคิดทางปรัชญาอันแตกต่างหลากหลายเพื่อเชื่อมผสานขอบฟ้าทางปัญญา (Intellectual Horizon) ให้สามารถจินตนาการความเชื่อมโยงในท่ามกลางความแตกต่างได้  ทั้งนี้ด้วยความตระหนักว่า “การสร้างสะพาน” เหล่านี้จะช่วยเป็นพลังสร้างสรรค์ทางวิชาการแก่วงการปรัชญาและศาสตร์อื่นๆ ต่อไปได้

การจัดประชุมนี้เน้นประเด็นสำคัญทางปรัชญา 6 ประเด็นได้แก่

 1. Ancient, Modern & Contemporary Philosophy
 2. Analytic & Continental Philosophy
 3. Philosophy East & West
 4. Philosophy & Religion
 5. Feminist Turn in Philosophical Enquiry
 6. Philosophical Responses to Global Challenges

การจัดซิมโพเซียมครั้งนี้หวังจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการปรัชญา 30 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ผู้มีผลงานและประสบการณ์การเรียนการสอนและการวิจัยทางปรัชญาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ นักวิชาการดังกล่าวล้วนเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมปรัชญานานาชาติ (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie– FISP) อันถือได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาคมปรัชญาที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในโลก โดยในขณะนี้มีสมาชิกสมาคมปรัชญาแห่งชาติและสมาคมปรัชญานานาชาติกว่า 120 องค์กรจากประเทศต่างๆทั่วโลก

คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะมี อาจารย์ นิสิต นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทางปรัชญาจากทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมฉลองวโรกาสสมเด็จพระเทพฯ จะทรงพระชันษาครบ 6 รอบ ใน พ.ศ. 2558
 2. เพื่อเปิดเวทีนานาชาติให้นักวิชาการปรัชญาชั้นนำทั้งไทยและเทศเสนอผลงานเกี่ยวกับการสานเสวนาทางปรัชญา
 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการปรัชญาไทยและนักวิชาการปรัชญานานาชาติ

วันเวลาและสถานที่
26-28 มีนาคม 2558   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ห้องประชุม จะประกาศภายหลัง)

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อคุณจรรยา ยามาลี  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )  โทร: 022184754 โดยเวลาติดต่อทางอีเมลล์ให้แจ้งชื่อเรื่องดังนี้: Philosophies in Dialogue 2015

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

คลิกที่นี่เพื่อดู  Tentative Program ของ International Symposium “Philosophies in Dialogue : Bridging the Great Philosophical Divides”

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ เกณฑ์การประเมินผลสัญลักษณ์ S/U หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอรับแบบรายงานผลการศึกษา (แผน ก.) และแบบรายงานการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (สำหรับประกอบการพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษา) ได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ หรือดาวน์โหลดได้ที่   www.arts.chula.ac.th หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นแบบรายงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภาควิชาปรัชญา

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ blog ของรายวิชาปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายปรัชญาและศาสนา

 

 

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย​  ​บทความปริทัศน์​(หนังสือหรือบท​ความ)​  ​เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ​  ​ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความที่บรรณาธิการได้ตามสะดวก​   ​แต่หากมีความประสงค์จะให้บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดเป็นการเฉพาะ​  ​กรุณาส่งก่อนกำหนดออกไม่น้อยกว่า​ 3 ​เดือน​(สำหรับขั้นตอนการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการจัด พิมพ์)  ​โปรดดูรายละเอียดที่​วารสารสมาคม