ภาควิชาปรัชญา ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2218-4754 โทรสาร 0-2218-4755

Department of Philosophy Boromratchakumari Building Faculty of Arts Chulalongkorn University Phyathai Road Bangkok 10330
Tel. (66-2) 218-4754 Fax. (66-2) 218-4755